Nákup po telefonu+420 605 337+420 776 795 965 (otevírací doba od 7:00 - do 16:00)
Vyhledávání
Přihlášení
Přihlášení
Košík
Nákupní košík

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a základní ustanovení společnosti Rolizo spol. s r.o. se sídlem Žabeň 216, 739 25 Žabeň IČO: 63321491, DIČ: CZ63321491

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v e-shopu (internetovém obchodě) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami, prodávající, provozní společností ROLIZO spol. s r.o. se sídlem Žabeň 216, Žabeň PSČ 739 25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v krajském soudě v Ostravě oddíl C, vložka 8291 zapsaná dne 19.5.1995 a kupující právnická nebo fyzická osoba samostatně výdělečně činná

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součásti každé kupní smlouvy a smluvní strany stvrzují souhlas s těmito podmínkami. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v dodatečné kupní smlouvě a mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka materiálu a výrobku (uzavření kupní smlouvy)

Veškerý sortiment zboží umístěný na webovém rozhraní obchodu je informačního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení paragrafu 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.

Objednávku lze učinit e-mailem, prostřednictvím e-shopu či telefonem. Na objednávce kupujícího musí být uvedeny všechny identifikační údaje, zejména IČO a DIČ u osob právnických, Za případné chyby kupujícího při objednání prodávající nepřebírá odpovědnost.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou a to na adresu emailu kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možné změny objednávky a vyžádá si stanovisko objednatele, taktéž lze učinit na základě telefonického hovoru.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě pozměněna se souhlasem kupujícího.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil se záručními podmínkami, montážním návodem, skladováním, manipulací, údržbou a chemickou odolností materiálu a výrobku které jsou ke stažení.

Přeprava a dodání zboží

V případě+, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případně dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu a to od 2-7 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky prodávajícím. V případě, že zboží není skladem, domluví se prodávající s kupujícím o dodání zboží individuálně.

Na termínu osobního odběru se prodávají s kupujícím domluví telefonicky, mailem či zasláním informační SMS

Materiál je dodaný v okamžiku převzetí zboží a to dopravní službou, nebo rozvozem prodávajícího či osobním vyzvednutím na adrese Žabeň 216. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s jiným doručením zboží, taktéž pokud kupující bezdůvodně zboží nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

Kupující svým podpisem při převzetí zásilky prohlašuje, že zboží převzal bez závad a mechanického porušení.

Prodávající nezodpovídá za škody způsobené špatnou přepravou, nebo manipulací na straně kupujícího a na pozdější reklamace tohoto druhu nebude brán zřetel.

Cena zboží

Cenu zboží a případné náklady může kupující zaplatit těmito způsoby:

 • v hotovosti při výdeji zboží
 • převodem na účet prodávajícího
 • na dobírku, v místě určeném dle objednávky, na smluveném místě vykládky


Cena je stanovena platným ceníkem prodávajícího a je platná v okamžiku objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny ceny bez předchozího upozornění v závislosti na změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů. Kupní cena se považuje za zaplacenou až v okamžiku obdržení peněžní částky nebo uhrazením v hotovosti na místě výdeje zboží či dopravci při předání zboží na dobírku.

Náklady na dodání zboží

Cena za dodání zboží je stanovena dodavatelem na území ČR a je navýšena o poplatky za dopravu a balné, pokud není ve smlouvě či domluvě stanovena jinak. 

Odpovědnost za vady zboží právo z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména , že v době, kdy kupující zboží převzal je v bezvadném stavu.

Zboží má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly.

Právo z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti upravuje reklamační řád.

Reklamační řád

Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č.634/1992 o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • Je- li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
 • Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
 • Vada vznikla na věci opotřebením způsobem obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci- uplynutím životnosti
 • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího i mechanickým poškozením
 • Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího


Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v jeho provozovně osobně nebo písemně. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě a to předložením prodejného dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebitel činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované, či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající i výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu škody poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoli o vadě ví. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího písemně. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů od koupě zboží má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů bez jakékoli sankce ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.

Pokup kupující odstoupí od smlouvy vrátí prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy. S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil při počáteční transakci.

Zboží, které spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy odesílá zpět, musí být v původním stavu, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní včetně příslušenství. Veškeré náklady s vrácením zboží nese kupující. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení §1837D občanského zákoníku, tedy dodávka zboží upraveného podle požadavku spotřebitele upravené jeho osobním potřebám.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se výrazně změnila cena dodavatele zboží, či z důvodů vyplývajících z komplikace u dopravní společnosti. Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující už zaplatil částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v co nejkratším termínu.

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem je ROLIZO spol. s r.o., se sídlem Žabeň 216, 739 25 Žabeň, IČO:63321491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Krajském soudě v Ostravě oddíl c, vložka 8291, dále jen správce, prohlašuje, že veškeré údaje zpracované správcem jsou přísně důvěrné a správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce uchovává, shromažďuje a využívá kupujícího osobní údaje ve smyslu zákona č.110/2019Sb. O zpracování osobních údajů(dále jen zákon o zpracování osobních údajů)resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice95/46/ES(dále jen nařízení GDPR), jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

Správce tyto osobní údaje zpracovává, shromažduje prostřednictvím svých internetových stánek na adrese www.rubej.cz (dále jen internetové schránky)

Tyto zásady vydává správce proto, aby byl kupující dostatečně informován, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k osobním údajům bude mít přístup a jaké má práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti oprávněného zájmu či uděleného souhlasu.

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu:

 • plnění smluvního vztahu na základě objednávky a registrace
 • zasílání obchodních sdělení-nabídka produktů a služeb
 • účetní a daňové účely
 • statistické účely anonymizované zjištění návštěvnosti informačních stránek za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb
 • zobrazování reklam na základě statistických zjištěných preferencí zákazníků
 • oprávněný zájem účinné obhajoba v případě sporu spracování pro účely zamezení podvodům
 • plnění dalších zákonitých povinností-poskytování informací orgánům činných v trestním řízení

Osobní údaje jsou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze vzájemného vztahu minimálně na dobu vyřízení objednávky
Osobní údaje jsou správcem zpracované manuálně či automatizovaně

Zpracování osobních údajů za účelem obchodného a reklamního sdělení ukládaní souborů COOKIES

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů zasíláním za účelem spojené s nabídkou zboží výrobků a služeb, zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách prostřednictvím e-mailu.

Kupující má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům kupujícího, právo na opravu, výmaz popřípadě jejich vymazání či omezení .Kupující má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů na email inforubej.cz nebo písemně poštou na adresu sídla firmy, telefonicky.

Mimosoudní vyrovnání

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České Republiky. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Nežli-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nestálé situace.

5

Co o nás říkají naši zákazníci

Jiří 21.08.2023
Ověřená recenze
Super ceny a velké množství produktů mají skladem.
Emilie H. 21.08.2023
Ověřená recenze
Nakupuji již jen zde. Velice odborně mi poradili a objednávku doručili do druhého dne.
Standa S. 21.08.2023
Ověřená recenze
Skvělý eshop a rychlé dodání zboží. Nemám žádné výhrady a doporučuji všem.
Více hodnocení

Máte dotazy nebo potřebujete poradit s výběrem?

info@rubej.cz
info@rubej.cz
+420 776 795 965
+420 776 795 965 PO - PÁ 7:00 – 16:00